Na skládky nie sme krátki!

VIAC O PROJEKTE

Až do februára 2015 bude Občianske združenie TATRY realizovať celoslovenský projekt „Na skládky nie sme krátki!“, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojených inváznych druhov rastlín, ktoré povedie k predchádzaniu ich vzniku a odstraňovaniu už existujúcich z krajiny.

Hlavné ciele projektu:

 • Zvýšenie spoločenského vnímania nelegálnych skládok odpadu a tzv. prioritných inváznych druhov rastlín rôznorodými cieľovými skupinami  (občanmi aj z hľadiska ich vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, žiakmi rôznych typov škôl, samosprávami, médiami…). 
 • Zvýšenie občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojenými inváznymi druhmi rastlín (monitoring územia, ohlasovanie lokalít výskytu, spoločenské kontrola, rozvoj dobrovoľníctva…). 
 • Vznik siete aktívnych občanov a skupín so záujmom o predmetnú problematiku (študenti základných a stredných škôl, občania, vysokoškoláci z odborov týkajúcich sa tvorby a ochrany životného prostredia, rozvoj dobrovoľníctva…). 
 • Zrovnoprávnenie postavenia aktívnych občanov a skupín v správnom a priestupkovom konaní.   
 • Vyvolanie spoločenskej diskusie k predmetným  témam (legislatíva / súčasný stav / smerovanie).

 

Hlavnými výstupmi projektu budú:

 • informačné materiály k problematike nelegálnych skládok odpadu a  inváznych druhov rastlín,
 • putovná výstava pre školy „Na skládky nie sme krátki!“,
 • rovnomenná súťaž pre základné a stredné školy s hodnotnými vecnými cenami,  
 • vytvorenie internetovej stránky venujúcej sa problematike nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín,
 • prednášky na školách realizované prostredníctvom lokálnych lektorov, 
 • zapojenie dobrovoľníkov do monitoringu nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín, atď. 

Projekt vytvára veľký priestor pre zmysluplné zapojenie sa dobrovoľníkov do organizovania výchovno-vzdelávacích aktivít a do monitoringu životného prostredia, a to v lokálnom či regionálnom merítku. Taktiež je príležitosťou pre spracovanie predmetných tém do podoby seminárnych, bakalárskych a diplomových prác, či prác stredoškolskej odbornej činnosti a biologických olympiád.     

Dobrovoľníci si môžu podklady k spolupráci vyžiadať na elektronickej adrese oztatry@slovanet.sk 

Projekt „Na skládky nie sme krátki!“ bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie (http://www.bgsfm.sk/). Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 58 572 eur, OZ TATRY projekt spolufinancuje vo výške 6 508 eur. 

 

Výstava Na skládky nie sme krátki! 

Od polovice októbra 2013 putuje po slovenských školách výstava „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu. Výstava pozostáva z 15 ks ľahko inštalovateľných banerov formátu A1. 

Zapožičanie výstavy je bezplatné a v prípade záujmu o výstavu je potrebné oznámiť OZ TATRY (oztatry@slovanet.sk): 

 • názov a presnú adresu školy, 
 • meno, priezvisko a titul koordinátora environmentálnej výchovy, 
 • číslo mobilného telefónu  a e-mailovú adresu koordinátora environmentálnej výchovy.

Škola bude zaradená do poradovníka čakateľov na výstavu. 

V prípade záujmu si môže škola vytlačiť pdf. náhľad výstavy pre trvalú inštaláciu (formát A3 je pomerne dobre čitateľný), musí dodržať len dve podmienky: 

 • musí túto skutočnosť oznámiť OZ TATRY, 
 • nesmie v materiáloch nič meniť. 

Na stiahnutie:

 

Súťaž je výzvou pre lídrov na školách   

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“  (Edmund Burke)   

 

Občianske združenie TATRY, v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, vyhlásilo súťaž pre základné a stredné školy,  ktorej cieľom je iniciovať realizáciu praktických a osvetovo-propagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok odpadu  a inváznych druhov rastlín. Prihlášky do súťaže sú prijímané priebežne a všetky aktivity musia byť realizované  v období od 1. mája 2013 do 30. novembra 2014. 

Prioritnými aktivitami súťaže sú:  monitoring nelegálnych skládok odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia, riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, samosprávou, štátnou správou, inými mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP, SIŽP a pod.

Pri monitoringu inváznych druhov rastlín je potrebné sa sústrediť na  tzv. prioritné druhy: boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),  pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus),  netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera),  zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis),  zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea).

Sekundárnymi aktivitami súťaže môžu byť osvetovo-propagačné aktivity realizované na škole, v obci resp. mikroregióne, napr. realizácia rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy v meste či regióne, prednášky pre verejnosť, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu a pod.       

Očakávanými výstupmi práce školských skupín zapojených do súťaže sú: zmapované lokality výskytu nelegálnych skládok odpadu resp. inváznych druhov rastlín v katastrálnom území obce, či v inom vymedzenom území - skupina obcí, mikroregión, okres, aktivity zabezpečujúce odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín zo zistených lokalít, osvetovo-propagačné aktivity, súvisiace s prioritami súťaže.  

Škola priebežne zasiela OZ TATRY informácie o realizovaných aktivitách,  a to elektronickou poštou. Na základe týchto informácií bude uskutočnené aj záverečné hodnotenie súťaže. 

Všetky pokyny a jednoduché formuláre dostane škola od OZ TATRY po prihlásení sa do súťaže. 

Prihlášky je možné vyžiadať na elektronickej adrese oztatry@slovanet.sk.  

Súťaž „Na skládky nie sme krátki!“ bude vyhodnotená koncom roka 2014. Tri najlepšie školy obdržia materiálno – technické vybavenie pre skvalitnenie triedeného zberu odpadu na škole  -  30 ks interiérových nádob o objeme 40 litrov, nádobu na zber bateriek, lis na plechovky, lis na PET fľaše -  a to v hodnote cca 700 eur / škola. Všetky  prihlásené a aktívne zapojené školy, teda priebežne zasielajúce výstupy z realizovaných aktivít OZ TATRY, dostanú elektronickou poštou certifikát,  potvrdzujúci účasť v súťaži.

Na stiahnutie:


Fotogaléria: