Invázne druhy rastlín

NEPRÍJEMNÍ SUSEDIA

V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy (spoločenstvá pozostávajúce prevažne z jedného druhu). Tieto druhy boli na územie Slovenska dovezené ako okrasné a medonosné rastliny, zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Z parkov a výsadieb sa začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy.

Čo môžete urobiť Vy?

1) Zapojte sa do mapovania inváznych druhov rastlín vo svojom bezprostrednom okolí. V prípade zistenia lokalít s výskytom invázneho druhu, informujte o tejto skutočnosti:

  • miestne príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, 
  • miestne príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor (ak ide o výskyt invázneho druhu na  poľnohospodárskom alebo lesnom pôdnom fonde),
  • Štátnu ochranu prírody SR (najmä ak ide o výskyt invázneho druhu v chránenom území), 
  • obecný alebo mestský úrad (ak ide o výskyt invázneho druhu v intraviláne obce alebo mesta),   
  • Slovenskú inšpekciu životného prostredia  (ak ide o úmyselné a nepovolené pestovanie  a šírenie invázneho druhu právnickými osobami).    

Kontakty:

Žiadajte zabezpečenie takej starostlivosti o príslušný pozemok, ktorá zabráni ďalšiemu šíreniu invázneho druhu do okolia.   

V prípade záujmu o zapojenie sa do systematického mapovania inváznych druhov rastlín vo Vašom okolí, kontaktujte OZ TATRY (oztatry@slovanet.sk). OZ TATRY za Vás zabezpečí podávanie podnetov k príslušným štátnym orgánom.  

Informačné materiály a materiály k mapovaniu inváznych druhov rastlín nájdete aj na tejto internetovej stránke.   (prelinkovať? časť nelegálne skládky odpadu)

2) Informujte o problematike inváznych druhov rastlín verejnosť:  študenti škôl môžu napr. realizovať  rovesnícke vzdelávanie (podklady Vám na požiadanie zašleme) v rámci školy či širšej komunity (iné školy), aktivity „od dverí k dverám“,  informačné stánky, výstavy, písať propagačné články do obecných a regionálnych novín, pripraviť vzdelávacie aktivity do školského či obecného rozhlasu a pod.         

3) V prípade, že Vám to miestne podmienky dovoľujú, zapojte sa do praktického odstraňovania inváznych druhov rastlín z jednotlivých pozemkov, pod dohľadom odborníkov.    

Legislatíva:

Zákon č. 543 / 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení zákona č. 525/2003 Z. z.,  205/2004 Z. z.,  364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005 Z. z.,  479/2005 Z. z.,  24/2006 Z. z., 359/2007 Z. z.,  454/2007 Z. z.,  515/2008 Z. z., 117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 207/2013 Z.)

§ 7b
Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín

(1) Nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu19) a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce20) sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy.

(2) Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu,19) sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely.

(3) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.21)

(4) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým.

(5) V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi,  správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 21 znejú:

19) Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov

20) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

21) § 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Novela zákona o ochrane prírody a krajiny platná od 1. septembra 2014:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona  č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010  Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 207/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 311/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z. a zákona č. 35/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7b odsek 3 sa doplňuje veta na konci:

„V prípade rastliny Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) povinnosť odstrániť sa určuje už pred ich rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roka.“

2. V § 7b odsek 4 do prvej vety za slová „ochrany prírody upozorňuje“ sa vkladajú slová:

„a obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádza pozemok s výskytom inváznych druhov rastlín môže upozorniť“

3. V § 7b odsek 5 sa druhá veta nahradí takto:

„Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej týmto zákonom alebo orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba alebo môže vykonať samospráva obce, kde sa parcela nachádza, na náklady vlastníka , správcu alebo užívateľa pozemku.“

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Vykonávacia vyhláška upravuje nový zoznam inváznych druhov rastlín a drevín a spôsoby ich odstraňovania.


Na stiahnutie: