Zhrnutie projektu Na skládky nie sme krátki!

LETÁKY, WEBSTRÁNKA, VÝSTAVY, SÚŤAŽE

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadov a s nimi spojených inváznych druhov rastlín, ktoré povedie k predchádzaniu ich vzniku a odstraňovaniu už existujúcich objektov z krajiny.

V rámci projektu boli distribuované 3 druhy informačných letákov v súhrnom náklade 105 000 ks, pripravená internetová stránka „Na skládky nie sme krátki!“, rovnomenná putovná výstava a súťaž pre základné a stredné školy.

V rámci turné výstavy „Na skládky nie sme krátki!“ bolo realizovaných 23 inštalácií, do súťaže sa zapojilo 50 základných a stredných škôl, ktoré počas monitoringu odpracovali 2 127 hodín, zorganizovali 31 vzdelávacích podujatí pre 1 268 účastníkov a 20 brigád či informačných stánkov, ktorých sa zúčastnilo 996 účastníkov.  

Bolo zorganizovaných 1 000 prednášok – „Na skládky nie sme krátki!“ a  „Invázne druhy rastlín“ –  v 205 inštitúciách (203 ZŠ a SŠ), ktorých sa zúčastnilo 22 955 účastníkov.

Pri monitoringu nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín bolo v teréne odpracovaných 6 981 hodín a podnety boli zaslané štátnej správe životného prostredia v 50 okresoch. Problematika nelegálnych skládok odpadov, najmä čo sa týka výstupov z aplikácie TrashOut bola intenzívne riešená aj prostredníctvom prokuratúr a PZ SR.

Boli pripravené legislatívne návrhy zmien v zákone o odpadoch, zákone o správnom konaní a zákone o priestupkoch, ako aj zjednocujúci návrh zmien v zákone o odpadoch, ktoré boli zaslané poslancom NR SR, MV SR, MŽP SR ...   

Celkový počet účastníkov projektových aktivít dosiahol hodnotu 25 578 a počet dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do projektových aktivít hodnotu 1 371.

Počas projektu bolo vydaných 5 tlačových správ a zaznamenaných 38 mediálnych výstupov.