TrashOut

http://www.trashout.me

TrashOut je environmentálny projekt, ktorého cieľom je lokalizovať všetky nelegálne skládky po celom svete. Aj napriek tomu, že autori aplikácie na jej internetovej stránke uvádzajú: „Naším cieľom je pomôcť obyčajným ľuďom, aby mali vplyv na ich prostredie a dokázali sa ľahko zapojiť. Tento projekt takisto pomôže samosprávam a lokálnym inštitúciám zmeniť situáciu vo svete.“, situácia je značne zložitejšia.

Prečo?

Napriek tomu, že partnerom projektu v SR  je aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré aplikáciu propaguje, zároveň rozposlalo štátnej správe životného prostredia usmernenie, že výstupy z aplikácie „nie je možné pokladať za podnet (podanie) spĺňajúci náležitosti pre vedenie správneho konania.“  Preložené do ľudskej reči: okresné úrady sa vašimi oznámeniami nemusia vôbec zaoberať. 

Svoje postrehy, nielen k aplikácii TrashOut, som tlmočil na svojom blogu:  http://www.pado.blog.sme.sk/ 

Veľmi si vážim prácu, ktorú odviedli mladí programátori pri vývoji aplikácie, je však potrebné, aby sa TrashOut začali vážne zaoberať (brať na zreteľ) štátne a samosprávne orgány, ktoré sú za odpadové hospodárstvo v SR zodpovedné. 

Zatiaľ v tejto krajine pretrváva nenormálna situácia: Tzv. povinné osoby (vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov) si neplnia oznamovaciu povinnosť (neohlasujú nelegálne skládky odpadu) určenú v zákone o odpadoch a úrady sa tým vôbec nezaoberajú. A občania, ktorí si splnili občiansku povinnosť, sú tými istými úradmi ignorovaní a šikanovaní. 

 


Fotogaléria: