Problematika nelegálnych skládok odpadov od 1. 1. 2016

STRUČNÉ ZHRNUTIE
  • Problematiku komplexne upravuje § 15 zákona o odpadoch – Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu.
  • Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný oznámiť, okamžite po zistení, nezákonne umiestnený odpad.  
  • Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti môže oznámiť ktokoľvek, obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (OÚ – odbor starostlivosti o životné prostredie) sú povinné konať (po prvýkrát v histórií to nie je viazané iba na oznámenia tzv. povinných osôb – vlastníkov, správcov či nájomcov pozemkov, ktoré si oznamovaciu povinnosť neplnili)!   
  • Obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva majú povinnosť vzájomne sa informovať o doručenom podnete, a to do 7 pracovných dní (končia výhovorky, že o tom nevedeli). 
  • Ak je odpad umiestnený do vodného toku, na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, je ten, kto oznámenie prijal, povinný  bezodkladne informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy (vzniká synergia ochrany vodných tokov a zdrojov).   
  • Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí, že bol spáchaný trestný čin, je povinný to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní (doteraz pracovníci štátnej správy odpadového hospodárstva neboli viazaní povinnosťou podať trestné oznámenie, aj keď zjavne išlo o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi).   
  • Ak sa počas správneho konania nezistí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu či zanedbanie povinnosti vlastníkom, správcom či nájomcom pozemku, tak zneškodnenie  či zhodnotenie komunálneho či drobného stavebného odpadu je povinná zabezpečiť obec na ktorej území bol tento umiestnený, ak pôjde o iné odpady, tak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
  • Obec môže odpad odstrániť aj neodkladne po zistení, bez realizovaného správneho konania (nič nebráni obciam okamžite po zistení nelegálneho uloženia odpadu tieto skládky odstraňovať a predchádzať tak uplatňovaniu typického slovenského vzoru správania sa - „malá kopa pýta viac“).       

Viac na:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79 

http://www.naskladkyniesmekratki.sk 

http://www.trashout.me/statistics/slovakia 
(neodporúčam však ohlasovať nelegálne skládky odpadov cez tento systém, nakoľko  MŽP SR, štátna správa životného prostredia, ako aj obce, tieto oznámenia ignorujú)