Prečo sa zaujímať o nelegálne skládky odpadu?

DOPADY NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Niektoré vplyvy nelegálnych skládok odpadu na krajinu, biotu, ekonomiku a zdravie ľudí:

 • potenciálna kontaminácia pôdy a vody
 • únik nebezpečných chemických látok do ovzdušia (pri úmyselne zapálených skládkach), 
 • záber poľnohospodárskej pôdy (v rozpore so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy), často s vysokou bonitou, poškodzovanie lesných a vodných ekosystémov,     
 • vybreženie vodných tokov (pri zužovaní prietočných profilov vodných tokov ukladaným odpadom), 
 • často nezvratné zmeny v druhovom zložení rastlín a prenikanie inváznych druhov (mnohé sú silné alergény resp. majú iný závažný vplyv na ľudské zdravie) do krajiny,    
 • odpad ako pasca pre živočíšne druhy (úhyn živočíchov uväznených v rôznych obaloch, konzumácia a následné zdravotné problémy vedúce až k úmrtiu,  pozorované napr. u vtáctva, zranenia a uväznenia – zamotanie sa do odpadu – väčších živočíchov ...), 
 • synantropizácia živočíšnych druhov (priťahovanie škodcov – napr. hlodavcov – k ľudským obydliam, pohyb medveďov, líšok v blízkosti lokalít s uloženým odpadom ...),      
 • riziko zranení detí
 • riziko šírenia sa rezistentných druhov baktérií z lokalít s nelegálne uloženým odpadom (mnohé z nich vyvolávajú u človeka závažné zdravotné problémy),     
 • vizuálny impakt v krajine, a tým znižovanie turistickej atraktivity lokality (skládky vytvárajú aj mentálny obraz o obyvateľoch blízkych obcí), 
 • priama strata druhotných surovín
 • zvyšovanie nákladov obcí  na odpadové hospodárstvo a poplatkov za odpady pre obyvateľov (komunálne a drobné stavebné odpady musí odstraňovať obec na jej náklady, tieto môže následne preniesť do poplatkov za odpady), 
 • postupná strata hrdosti na obec, región, Slovensko ... príklon obyvateľov k ľahostajnosti, bezradnosti a nezáujmu o veci verejné.