OZ TATRY odmenilo najlepšie školy

Tlačová správa, 3. 12. 2014

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vyhodnotilo dlhodobú súťaž pre základné a stredné školy „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá bola súčasťou aktivít  rovnomenného projektu. Víťazom súťaže sa stala Základná škola, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, ktorej žiaci, okrem iných aktivít, strávili v teréne, počas monitoringu, 1 320 hodín.   

Ďalšie odmenené školy majú sídlo v Košiciach. Ide o SPŠ na Komenského ulici 2 a SPŠ elektrotechnickú na Komenského ulici 44. Každá z týchto škôl získala od OZ TATRY  materiálno-technické vybavenie na realizáciu separovaného zberu  odpadov v hodnote 610 eur. 

Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér, uviedol: „Súťaž umožňovala školám a aktívnym žiakom zaoberať sa aktuálnymi spoločenskými témami – nelegálnymi skládkami odpadu a inváznymi druhmi rastlín a praktickou ochranou životného prostredia. Napriek veľkej propagácii po celom Slovensku sa však do súťaže prihlásilo len 50 škôl a iba 10 z nich zaslalo záverečnú hodnotiacu správu. Na realizáciu aktivít mali pritom 19 mesiacov. Vo všeobecnosti sledujeme rapídny pokles záujmu mladých ľudí o prácu v teréne, o riešenie skutočných problémov životného prostredia a nie  hranie sa na ekológiu. Školy sa poprihlasujú do rôznych súťaží,  a potom zistia, že aktivity nemá kto robiť. Takéto aktivity nie je možné realizovať počas vyučovania, sú určené pre mladých ľudí, ktorí sa chcú profilovať na prírodné vedy, a to si vyžaduje prácu vo voľnom čase, systematickosť, zodpovednosť ...   Násť-ročný študent by mal vedieť, čo chce v živote robiť a mal by využívať každú príležitosť na získanie praxe.“

Podľa Padu, víťazná škola o dve triedy prevyšovala rozsahom a kvalitou aktivít ostatné hodnotené  školy, a to vďaka dlhodobej a systematickej práci pani učiteľky Dariny Bergmannovej.     

Žiaci a študenti z hodnotených škôl strávili v teréne  2 127 osobohodín, zorganizovali 31 vzdelávacích podujatí pre 1 268 osôb, 20 brigád a infostánkov, ktorých sa zúčastnilo 996 ľudí.    

Prioritnými aktivitami súťaže „Na skládky nie sme krátki!“ bol monitoring nelegálnych skládok odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia, riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, samosprávou, štátnou správou, inými mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP, SIŽP a pod. Sekundárnymi aktivitami súťaže mohli byť osvetovo-propagačné aktivity realizované na škole, v obci resp. mikroregióne, napr. realizácia rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy v meste či regióne, prednášky pre verejnosť, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu a pod.       

Súťaž bola realizovaná v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“,  ktorý je  podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový manažér OZ TATRY