Novela zákona o odpadoch a nelegálne skládky odpadu

7. júl 2014

Počas apríla 2014 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o odpadoch. Novela, okrem iného, prináša aj zmeny v problematike „boja“ s nelegálnymi  skládkami odpadu. Za pozitívne pokladáme, a ide o historický prelom vo filozofii boja s environmentálnou kriminalitou na úseku odpadového hospodárstva, že nelegálnu skládku odpadu môže oznámiť akékoľvek fyzická či právnická osoba a úrad sa musí takouto skládkou zaoberať. 

Doterajšie znenie zákona o odpadoch umožnilo orgánom štátnej správy životného prostredia ignorovať akékoľvek oznámenia občanov, mimovládnych organizácií ... , lebo tieto nemali v zákone oznamovaciu povinnosť (úrady sa museli zaoberať len oznámeniami vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov na ktorých bol uložený odpad, tieto subjekty práva si však svoju oznamovaciu povinnosť neplnia).             

K zákonu bolo doručených extrémne veľa pripomienok a tak je otázne ako napokon celá novela zákona o odpadoch dopadne.

§ 15

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti podal oznámenie obci, obec postúpi oznámenie do troch pracovných dní od jeho prijatia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

(3) Ak bolo oznámenie podľa odsekov 1 a 2 urobené iba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a týka sa komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu, tento orgán informuje bezodkladne o uvedenej skutočnosti obec, na území ktorej sa nezákonne umiestnený odpad nachádza.

(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten kto oznámenie prijal povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy.

(5) Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umiestnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva overí, či rozsah  nezákonne umiestneného odpadu) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin) a vydá o tom odborné vyjadrenie.)

(6) Ak z oznámenia inej osoby ako uvedenej v odseku 4 5možno predpokladať, že bol spáchaný trestný čin príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odsekov 5 a 7.

(7) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu) a konanie o určenie zodpovednej osoby nezačne.

(8) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpovednej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12.

(9) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej

osoby 

a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,

b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).

(10) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.

(11) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.

(12) Ak výsledkom postupu podľa odseku 10 a 11 nie je určenie osoby povinnej zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o určenie povinnej osoby rozhodnutím, v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.

(13) Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11, je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 85 ods. 12 alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

(14) V prípade uvedenom v odseku 12 zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady

a) obec, na ktorej území bol umiestnený  odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,

b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a).

(15) Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť  zhodnotenie  alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa odseku 14.

(16) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu.

(17) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť orgány policajného zboru pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.

(18) Obec je oprávnená odstrániť nezákonne umiestnený odpad, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 5 až 17 neuplatní.

1) Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

2) § 300 až 302 Trestného zákona.

3) § 126 Trestného zákona.

4) §  3 ods. 2 Trestného poriadku.

5) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky  č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

6) Občiansky zákonník.